دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

1)    دوره های آموزشی عملیاتی :

-         خلبانی شخصی(PPL )

-         خلبانی بازرگانی (CPL)

-         ریتینگ پرواز با دستگاه (INSTRUMENT )

-         خلبانی حمل و نقل هوایی ( ATPL )

-         ریتینگ استاد خلبانی (INSTRUCTOR PILOT )

2)    دوره های فنی :

-         دوره بدنه و موتور (AIRFRAME & POWERPLANT)

-         دوره الکترونیک و الکتریک (ELECTRONIC & ELECTRIC )

3)    دوره های آموزش مهمانداری (FLIGHT ATTENDANT)

4)    دوره های آموزش دیسپچری (DISPATCH )

5)    دوره های عمومی:

-         دوره های عوامل انسانی (COCKPIT RESOURCE MANAGEMENT)

-         دوره های آموزش عمومی هواپیمایی (GENERAL  AVIATION TRAINING)