مطالب

اطلاعیه دوره جدید کلاسهای CPL و PPL

اطلاعیه دوره جدید کلاسهای CPL   از روز دوشنبه 12 تیر ماه و کلاسهای PPL  از روز شنبه 17 تیرماه تشکیل میگردد. ضمنا" جهت کلاسهای دوره  INSTRUMENT (IR      ثبت نام بعمل میآید. مرکز آموزش هوانوردی هما